Açıköğretim


ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ Bütünleme

Posted in 2.sınıf vize soruları tarafından xpass Eylül 3, 2008
Tags:

ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ

1-) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Devlet yönetimini tamamiyle ele geçirdiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31 Mart Vakası
B) Balkan Savaşları
C) I. Meşrutiyet
D) Babıâli Baskını
E) Trablusgarp Savaşı

——————————————————————————–
2-) Yurtseverler tarafından, İstanbul Hükümetine bağlı olarak yarı özerk bir siyasal kuruluş düşüncesinin pekiştirildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkinci Balıkesir Kongresi
B) Birinci Nazilli Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) İkinci Nazilli Kongresi
E) Muğla Kongresi

——————————————————————————–
3-) Katılanlar açısından bölgesel, kararları yönünden ulusal nitelik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balıkesir Kongresi
B) Alaşehir Kongresi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Nazilli Kongresi

——————————————————————————–
4-) Ulusçuluk akımının dünyaya yayılmasına neden olan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransız ihtilali
B) Rönesans
C) Reform
D) I. Dünya Savaşı
E) Coğrafi keşifler

——————————————————————————–
5-) İnsanların üretilen değerleri koruyup geliştirebilmeleri, kendi aralarındaki her çeşit ilişkinin düzenlenmesi aşağıdaki hangi kültür ögesini oluşturur?

A) Bilim ve Sanat
B) Din ve ahlâk
C) Devlet ve Hukuk
D) Ekonomi
E) Din ve Sanat

——————————————————————————–
6-) Atatürk’ün “ulus” kavramı tanımında etkin olmayan öge hangisidir?

A) Dil birliği
B) Din birliği
C) Yurt birliği
D) Irk ve kökenbirliği
E) Tarih akrabalığı

——————————————————————————–
7-) Atatürkçü Sistemi bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokrasiden kopmanın mümkün olmadığına yürekten inanmaları
B) Kemalizm ile demokrasinin bağdaşamayacağını düşünmeleri
C) Demokrasiyi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmeleri
D) Osmanlı Sistemine dönmek özleminde olmaları
E) İyi ve sağlam bir eğitim almış olmaları

——————————————————————————–

I.Kadınlara belediye seçimine katılma hakkı
II.Atatürk’ün altı ilkesinin anayasaya girmesi
III.Soyadı kanunu
IV.Uluslararası ölçülerin kabulü

Yukarıda yer alan yeniliklerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, IV, III, II
B) II, III, I, IV
C) IV, II, III, I
D) I, II, IV, III
E) III, II, I, IV

——————————————————————————–
9-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden değildir?

A) Egemenlik halka aittir.
B) Esnek ve yumuşak bir ideoloji olduğu için her topluma uyarlanabilir.
C) Özgürlük ve eşitlik için kurulması düşünülen sisteme dayanır.
D) Uzun bir düşünce birikimi sonucu uygulama alanına girmiştir.
E) Sistemli bir düşünceler bütünlüğünün olmaması

——————————————————————————–
10-) 1926’da kabul edilen türk Medeni Kanunu’nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadına meslek seçme özgürlüğünü getirmesi
B) Çocuğun dinsel eğitiminin anne-baba tarafından sağlanacağını belirtmesi
C) Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması
D) Aile yapısını tek eşlilik esasına dayandırması
E) Kadının iş hayatına atılmasını kolaylaştırması

——————————————————————————–
11-) Mevcut Siyasal düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğünde halkın zorla başından atması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reform
B) Hükümet darbesi
C) Evrim
D) İnkılâp
E) İhtilâl

——————————————————————————–
12-) Lozan konferansında çözümlenemeyen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boğazlar sorunu
B) Kapitilasyonlar
C) Osmanlı borçları
D) Azınlıkların durumu
E) Savaş tazminatları

——————————————————————————–
13-) Aşağıdakilerden hangisiyle Türk Hukuk İnkılabı başlar?

A) Tanzimat Fermanı ile
B) Islahat Fermanı ile
C) Sened-i İttifak ile
D) Yeni devletin kurulmasıyla
E) I. Dünya Savaşı ile

——————————————————————————–
14-) Aşağıdakilerden hangisi Sevr taslağına göre İzmir’in yönetimiyle ilgili bir durum değildir?

A) İzmir ve çevresi beş yıl süreyle Osmanlıya bırakılacak
B) Yönetim tamamen Yunanistana bırakılacak
C) Bu bölgede bir parlamento kurulacak
D) Oluşturulan Parlamento Yunan anayasasına göre çalışacak
E) Parlamento Osmanlı Anayasasına göre çalışacak

——————————————————————————–
15-) Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilânı ve halifeliğin kaldırılışı sonrasında oluşan tepkili çevrelerden biri değildir?

A) Kurtuluşu yeterli görerek cumhuriyete ve halifeliğin kaldırılışına kesin karşı olanlar
B) Devrim atılımlarını benimseyen ama bunun çerçevesini çizemeyerek her ne pahasına olursa olsun iktidara geçmeye çalışanlar
C) Halifesiz bir cumhuriyeti kabullenmekle birlikte daha ileri gidilmesini istemeyenler
D) Gazi M. Kemal’in önderliğinde Rusya’daki rejimi ülkeye aktarmak isteyenler.
E) Cumhuriyeti kabul etmekle birlikte halifesiz bir toplum düşünemeyenler

——————————————————————————–
16-) İstanbul Hükümeti’nin Heyet-i Temsiliyeyi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damat Ferit’in istifa etmesiyle
B) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
C) Salih Paşa’nın Amasya görüşmesi’ne gönderilmesi
D) Alirıza Paşa’nın Sadrazam olmasıyla
E) Padişahın Temsil-i Heyeti tanımasıyla

——————————————————————————–
17-) Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesi ve somut bir sonuç elde edilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıdaki gelişmelerin farkına varılamaması
B) Devlet yapısında radikal değişikliklerin yapılamaması
C) Islahatçı devlet yöneticilerinin yetişmemesi
D) Yeniliklerin toplum tarafından kabul görmemesi
E) Islahatların çoğunlukla askeri alanda yapılmış olması

——————————————————————————–
1 1924 Anayasasına göre savaş ilânına karar veren aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel kurmay
B) TBMM
C) Milil Savunma Bakanlığı
D) Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanı

——————————————————————————–
19-) Saltanatın kaldırılmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mudanya ateşkesine İstanbul’un delege gönderme girişimi
B) İtilâf Devletlerinin hem İstanbul hükümetini hem de TBMM Hükümetini barış Konferansına çağırması
C) Vahdettin’in İstanbul’daki İngiliz makamlarına sığınması
D) Sadrazam Tevfik Paşa’nın Anlaşma Devletleriyle yapılacak barış görüşmelerinde ikiliği kaldırıp ortak davranma isteğinde bulunması
E) Londra konferansında İstanbul Hükümeti temsilcileri tarafından tek yetkili makamın TBMM olduğunun vurgulanması

——————————————————————————–
20-) Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkla ilgili gelişmelerden biri değildir?

A) Hekim ve hastane sayısı artmış
B) Tıp ve eczacılık mesleği kurallara bağlandı
C) Felaket geçiren yurttaşlara sağlık Bakanlığı yardım etmiştir.
D) Yurttaş beden eğitimi konusunda bilinçlendirildi.
E) Gezici sağlık ekipleri yurdun en ücra köşelerine gönderilmiştir.

——————————————————————————–
21-) Gizli paylaşım antlaşmalarında İtalya’nın payına düşen yerler nerelerdir?

A) Silifke’den başlayan Akdeniz bölgesi
B) Çukurova yöresi
C) Trakya yöresi
D) Güneydoğu Anadolu
E) Boğazlar

——————————————————————————–
22-) TBMM’de halkçılık ilkesinin benimsenmesinin en önemli göstergesi hangisidir?

A) Düzenli ordunun kurulması
B) Başkentin Ankara olması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Ulusal egemenliğe dayalı olması

——————————————————————————–
23-) Latin alfabesine geçişteki tepkilerin büyük nedeni hangisidir?

A) Arap harflerinin dinsel bir sembol olarak algılanması
B) Arap harflerinin yazımının daha kolay olması
C) Latin harflerinin yazılışının zor olması
D) Arap harflerinin Türkçe’nin yapısına daha uygun olması
E) Arap kültürü ile ilişkimizin kesilecek olması

——————————————————————————–
24-) İngiltere’nin 1920 yılı sonlarında TBMM ile uzlaşılabileceğini düşünerek attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM’ni resmen tanıdılar.
B) Padişaha TBMM’ni tanıması için baskı yaptılar.
C) Anadolu’nun işgali düşüncesinden vazgeçtiler.
D) Sadrazam Damat Ferit’in görevden alınmasını sağladılar.
E) Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu belirttiler.

——————————————————————————–
25-) Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin para ve mali konularda uyguladığı politikalardan biri değildir?

A) Devalüasyonsuz dış ekonomik ilişkiler politikası
B) Planlı kalkınma politikası
C) Modern bir vergi sisteminin kurulması
D) Denk bütçe politikası
E) Anti-enflasyonist para kredi politikası

——————————————————————————–
26-) Avrupa’da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hristiyanlığın kaynaklarında olmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan harekete ne denir?

A) Fransız ihtilali
B) Aydınlanma çağı
C) Rönesans hareketi
D) Reform hareketi
E) Coğrafi keşifler

——————————————————————————–
27-) Demokratik Hukuk Devletinin işleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Ulus temsilcilerinin mahkemeler üzerinde söz hakkı olması
B) Devletin laik kurallar çerçevesinde yönetilmesi
C) Temel hak ve özgürlüklerin anayasada belirtilmesi
D) Tüm yurttaşların temel haklardan eşit ölçüde yararlanması
E) Yargı gücünün bağımsız olması

——————————————————————————–
2 İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında rol oynayan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Versay Antlaşmasında saptanan Avrupa siyasal yapısının gerçekçi olmaması
B) 1938 yılından itibaren Almanya’nın saldırgan siyasetinin artması
C) İtalya’nın Akdeniz’de saldırgan bir politika izlemesi
D) Almanya’nın Çekoslovakya’nın bir bölümünü, işgal etmesi
E) Almanya ve İtalya’nın Avrupa’da saldırgan bir politika izlemesine Amerika’nın razı olmaması

——————————————————————————–
29-) Türk Siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egemenliğin ulusa ait olması
B) Demokrasiye bağlı kalınması
C) Demokrasiye zarar verecek özgürlüklere göz yumulmaması
D) Halkın genel çıkarlarının gözetilmesi
E) Liberal devlet anlayışının benimsenmesi

——————————————————————————–
30-) Aşağıdaki uluslardan hangisi bağımsızlık mücadelesinde Türk İnkılabından etkilenmiştir?

A) Sırplar
B) Cezayirliler
C) Arnavutlar
D) İranlılar
E) Romenler

CEVAP ANAHTARI:

1-)
D

2-)
C

3-)
C

4-)
A

5-)
C

6-)
B

7-)
B

A

9-)
E

10-)
C

11-)
E

12-)
A

13-)
D

14-)
E

15-)
D

16-)
C

17-)
B

1
B

19-)
D

20-)
E

21-)
A

22-)
E

23-)
A

24-)
B

25-)
C

26-)
D

27-)
E

2
A

29-)
A

30-)
B

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: