Açıköğretim


Türk Vergi Sistemi final-bütünleme denemeleri – önemli notlar

Posted in 3.sınıf vize soruları tarafından xpass Eylül 3, 2008
Tags:

BEYANNAME VERME, VERGİ ÖDEME SÜRELERİ
* yıllık gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir ?
yanıt-ertesi yılın 15 mart akşamına kadar verilir,mart-temmuz olmak üzere 2 eşit taksitle ödenir.
*basit usul için yıllık beyanname :ertesi yılın 15 şubat akşamına kadar verilir,ertesi yılın şubat-haziran aylarında 2 eşit taksit ödenir
*ölüm halinde gelir vergisi :ölümü izleyen 4 ay içinde verilir ve aynı sürede ödenir
*memleketi terk halinde :
terkten önceki 15 gün içinde verilir ve vergisi aynı sürede ödenir.
*muhtasar beyanname-gelir vergisi için,
ertesi ayın 20.günü akşamı verilir ,26 günü akşamına kadar ödenir
*muhtasar beyanname-kurumlar vergisi için:
ertesi ayın 20 si akşamına kadar verilir.
ertesi ayın 26 akşamına kadar ödenir
*normal tasfiye beyennamesi:
nisan ayının 1-25 günü akşamına kadar
*kesin tasfiye beyannamesi:
son bilançonun genel kurulca onay tarihinden itibaren tasfiye bitişi 30
gün içinde verilir ve aynı sürede ödenir.
*yıllık kurumlar vergisi:
1-25 nisan tek taksitle
*özel hesap dönemi secen kurumlar :
özel hesap dönemi kapandıgı ayı izleyen 1-25 nisan yani 4.ayda verilir ve o ayın sonuna kadarödenir.
*kdv beyannamesi:
ertesi ayın 20 si akşamına kadar verilir.
ertesi ayın 26 sı akşamına kadar ödenir.
*veraset ve intikal vergisi beyannamesi:
-ölen ve mirascı aynı ülkedeyse 4 ay içinde verilir.
-ölen ve mirascıdan birisi yabancı bir ülkedeyse 6 ay içinde
-ölen ve mirascı farklı yabancı ülkelerdeyse 8 ay içinde
-galiplikte ise 1 ay içinde
-diger intikallerde bagış,yardım …vb 1 ay içinde
*veraset ve intikal vergisinin ödenmesi:
3 yılda 6 eşit taksitle her yılın mayıs-kasım aylarında
*motorlu taşıtlar vergisi:
-her yılın ocak ayında tarh edilir.
-ocak-temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödenir
-yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil yapılan araçlarda 1 ay içinde ödenir.
*emlak vergisi:
4 yılda bir ocak -şubat aylarında tarh edilir
-izleyen her yıl ocak ayında tahakkuk eder
-yeniden degerlendirme oranının yarısı oranında emlak vergi degeri arttırılarak tahakkuk eder.
emlak vergisinin ödeme zamanı
-1. taksit :mart,nisan ,mayıs
-2. taksit: kasım
* emlak vergisinde gecici muafiyet süreleri:
-yeni inşa edilen+mesken- 5 yıl 1/4
-turizm müesseselerinde -5 yıl
-dogal afet nedeniyle inşa edilen binalarda -10 yıl
-tarımlaştırılan arazilerde -10 yıl
-ormanlaştırılan arazilerde -50 yıl
-fuar,sergi,panayır muaflıgı -süre amaca baglı

final, butunleme deneme sınavı
1-aşagıdakilerden hangisi gayri menkul sermaye iradı olarak vergilendirilmez?
yanıt-eser sahibinin eserini kiraya vermesi
2-aşagıdakilerden hangisi gelir vergisi mükelleflerinde vergi ödeme sürelerini gösterir ?
yanıt-mart-temmuz
3-gercek kişilerin gelirlerini vergilendiren gelir vergileri ilk olarak hangi amaç ile uygulamaya konulmuştur ?
yanıt-savaş ve olagan üstü durumlarda meydana gelen harcamaları karşılamak
4-basit usul dışında kalan gelir vergisi mükellefleri beyannamelerini ne zamana kadar verir ?
yanıt-15 mart
5-kurumlar vergisi kurum kazancının tespitinde aşagıdakilerden hangisi gecerlidir ?
yanıt-tahakkuk esası
6-esas sözleşmede tasfiye memuru belirlenmemiş ise aşagıdakilerden hangisi tasfiye memurunu belirler?
yanıt-genel kurul
7-genel kurul tarafından tasfiye memuru atanmamış ve esas sözleşmede tasfiye memuru belirtilmemiş ise tasfiye işlemleri aşagıdakilerden hangisi tarafından yürütülür ?
yanıt-yönetim kurulu
8-ölüm dolayısıyla mirasçılara intikal eden miras paylarının vergilendirildigi ,subjektif nitelikli olan servet vergisine ne ad verilir ?
yanıt-miras payı vergisi
9-ölen kişinin terekesi mirascılara geçmeden terekenin bütünlügü bozulmadan terekenin
tamamı üzerinden vergi alınması aşagıdaki vergi servet vergilerinden hangisidir?
yanıt-tereke vergisi
10-infisah,iflastan başka bir nedenden kaynaklanmışsa tasfiyenin başlangıç tarihi aşg.hang.?
yanıt-infisahın,ticaret siciline tescil tarihi
11-aşagıdakilerden hangisi ilk tesis ve örgütlenme gideri degildir ?yanıt-bilgisayar alım gideri
12-öz sermaye hesaplanırken aktif toplamından indirilemez ?
yanıt-yedek akçeler
13-aşagıdakilerden hangisi kaynakta kesilen vergilerin bildirilmesinde kullanılan beyanname türüdür?
yanıt-muhtasar beyanname
14-dar mükellefler kurumların hangi kazançları üzerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılmaz?
yanıt-ticari kazanç-zirai kazanç
15-uçak ve helikopterlere ilişkin tarifede vergilendirme ölcüsü olarak yaşın yanında kullanılan diger ölçüt nedir ?
yanıt-azami kalkış agırlıgı
16-meskenlerde bina vergisi oranı ilke olarak binde kaç?
yanıt -1
17-devlet tahvili ve hazine bonolarında stopaj oranı % kaçtır?
yanıt-% 15
18-gelir vergisi mükellefleri vergi levhalarını her yıl hangi ayda tastik ettirip işyerinde görünür bir yere asmak zorundadır ?
yanıt-mayıs ayında
19-telif kazancı istisnasından yararlanan mükellefin vergi dairesi karşısındaki durumu için aşagıdakilerden hangisi söz konusudur?
yanıt-kaynakta kesinti yolu ile vergilendirilir
20-aşagıdakilerden hangisi katma deger vergisi matrahına dahil olamaz ?
yanıt-iskontolar
21-katma deger vergisinde bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce
alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesine ne ad verilir?
yanıt-teslim
22-aşagıdakilerden hangisi katma deger vergisi mükellefi degildir ?
yanıt-spor-toto
23-veraset ve intikal vergisinde miras yoluyla gerçekleşen intikaller için degerleme günü aşagıdakilerden hangisidir ?
yanıt-mirasın açıldıgı gün
24-aşagıdaki intikallerden hangisi veraset ve intikal vergisinin konusuna girmez ?
yanıt-türk tabiyetindeki bir kişinin türkiye dışındaki mallarının türkiye ,de ikametgehı olmayan
bir yabancıya intikali
25-vergi türü açısından veraset ve intikal vergisi ne tür vergidir ?
yanıt-servet vergisi

Reklamlar

Türk Vergi Sistemi 2007 bütünleme soru ve cevapları

Posted in 3.sınıf vize soruları tarafından xpass Eylül 3, 2008
Tags:

1.“Vergi alacagı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumunun tekemmülü ile dogar” hükmü aşagıdakilerden hangisini ifade eder?

A) verginin tarh
B) Verginin konusu
C) Verginin ortadan kalkması
D) Verginin tahsili
E) Vergiyi doguran olay
Yanıt:  E

2.Serbest meslek kazancında elde etme ne zaman gerçekleşir?

A) Kazancın tahakkuk etmesiyle
B) Alacakların ortaya çıkmasıyla
C) Kazancın tahsil edilmesiyle
D) Faaliyete başlanmasıyla
E) Borçların azalmasıyla
Yanıt: C

3.Vergi bilançosu hesaplanırken aşagıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) işletmeye eklenen ve işletmeden çekilen degerler
B)  Gider indirimi
C) İstisnalar
D) Borçlar
E) Amortismanlar
Yanıt: D

4. Aşagıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderlerden biridir?

A) Tüccarın işletmeden çektigi degerler
B) Gıda bankacılı ile ugraşan derneklere bagışlanan maddelerin maliyet bedeli
C) Basın yoluyla işlenen fiil için ödenen tazminat
D) Trafik cezası
E) Gecikme zammı
Yanıt: B

5.Nehirlerde tutulan balıgın ürünlerini satmak sonucu elde edilen gelir aşagıdakilerden   hangisidir?

A) Zirai kazanç
B) Ticari kazanç
C) Sair kazanç
D) Ücret
E) Serbest meslek kazancı
Yanıt: A

6. Mükellef Ayanis 2006 yılında meskenini kiraya vererek 52. 200 YTL kira geliri elde etmiştir. Götürü gider indiriminden yararlanmak isteyen mükellefin vergiye tabi kazancı kaç YTL dir? (2006 yılı istisna tutarı: 2 200 YTL )
A) 13 050
B) 36 950
C) 37 500
D) 40 000
E) 52 200
Yanıt: C

7. Aşagıdakilerden hangisinin vergi matrahı asgari ücrete baglı olarak tespit edilemez?

A) Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin ücretleri
B) Basit usule tabi olanların yanında çalışanların ücretleri
C) Özel inşaatlarda çalışan işçilerin ücretleri
D) Gayrimenkul sermaye iradi elde edenlerin yanında çalışanların ücretler
E) İşverene baglı çalışan işçilerin ücretleri
Yanıt: E

8.Aşagıdakilerden hangisi mükelefin eşi için yaptırmış oldugu şahıs sigorta primlerinin indirilmesi şartlarından biri degildir?

A) Prim ödeyen tam mükellef olmalı
B) Mükellefin eşi mutlaka beyanname vermeli
C) Prim beyan edilen gelirin % 10 unu aşmamalı
D) Prim gelirin elde edildigi yıl içinde ödenmiş olmalı
E) Sigorta şirketinin merkezi Türkiye de olmalı
Yanıt: B

9.Vergi matrahının defter kayıt ve belgelere dayalı olarak tespitine imkan olmayan hallerde yapılan tarhiyat aşagıdakilerden hangisidir?

A) Verginin idarece tarhı
B) Basit usulde tarhiyat
C) ikmalen tarhiyat
D) Resen tarhiyat
E) Beyan üzerine tarhiyat
Yanıt: D

10.Dar mükellef kurumları için aşagıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Yalnızca yurt dışında elde ettikleri kazançlar vergilendirilir
B) Yalnızca Türkiye de elde ettikleri kazançlar vergilendirilir.
C) Yurt dışında ve Türkiye de elde ettikleri kazançların yarısı vergilendirilir.
D) Yurt dışında ve Türkiye de elde ettikleri kazançlar vergilendirilir.
E) Türkiye de elde edilen kazançların yarısı ve yurt dışında elde edilen kazançların tümü vergilendirilir.
Yanıt: B

11.Kurum kazancı ilke olarak gelir vergisi kanunundaki aşagıdaki gelir unsurlarından hangisi esas alınarak tespit edilir?

A) Serbest meslek kazanç
B) Gayrimenkul sermaye iradı
C) Ticari kazanç
D) Menkul sermaye iradı
E) Zirai kazanç
Yanıt: C

12. Kurum kazancının tespitinde aşagıdaki formullerden hangisi uygulanır.

A) DBÖS-DSÖS+çekilen degerler-eklenen degerler
B) DSÖS- DBÖS
C) DSÖS- DBÖS- çekilen degerler+ eklenen degerler
D) DBÖS-DSÖS- çekilen degerler+eklenen degerler
E) DSÖS- DBÖS+ çekilen degerler- eklenen degerler
Yanıt: E

13. Bir limitet şirket bir kamu kurumuna degeri 1 milyon YTL olan 125 yatak kapasiteli bir örgenci yurdu bagışlamıştır. Şirketin indirebilecegi gider kaç YTL dir?

A) 1 000 000
B) 500 000
C) 400 000
D) 300 000
E) 250 000
Yanıt: A

14. Dar mükellef ulaştırma kurumların kazancı tespit edilirken aşagıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Emsal kira bedeli
B) Hasılat-giderler esası
C) DSÖS-DBÖS esası
D) Ortalama emsal oranı
E) Ortalama hasılat
Yanıt: D

15.Dar mükellef bir ulaştırma kurumu ilgili yıl hava nakliyesinden 100 000 ytl hasılat elde etmiştir. Bu dar mükellefin kurumun vergiye tabi kazancı kaç ytl dir?

A) 5 000
B) 10 000
C) 12 000
D) 15 000
E) 20 000
Yanıt: A

16.Tasfiye ne zaman sona erer?

A) Tasfiye kararının ticaret siciline kayıt tarihinde
B) İlk kurumlar vergisi beyannamesinin verildigi tarihte
C) Tasfiye memurlarının tasfiyeyi fiilen tamamladıkları tarihte
D) Nihai bilançonun genel kurulda kabul edildigi tarihte
E) İlk tasfiye bilançosunun çıkarıldıgı tarihte
Yanıt: D

17.Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi aşagıdakilerden hangisidir?

A) Üç ay
B) Dokuz ay
C) Beyanname dönemi
D) Kıst dönem
E) Hesap dönemi
Yanıt: E

18. Kurumlar vergisi beyannamesi ilke olarak aşagıdakilerden hangisine verilir?

A) Maliye bakanlıgının belirleyecegi vergi dairesine
B) Yönetim kurulu başkanının ikametgahındaki
C) Kanuni merkezin bulundugu yer vergi dairesine
D) Muhasebe mudurunun ikametgahındaki vergi dairesine
E) İş merkezinin bulundugu yer vergi mahkemesine
Yanıt: C

19.Ocak ayında kaynakta kesilen vergiler aşagıdaki tarihlerden hangisinde beyan edilir?

A) 31 ocak
B) 20 şubat
C) 26 şubat
D) 15 mart
E) 26 mart
Yanıt: B

20.Katma deger vergisinin türü aşagıdakilerden hangisidir?

A) Harcama vergisi
B) Toplu muamele vergisi
C) Gelir vergisi
D) Servet vergisi
E) Net servet vergisi
Yanıt: A

21) Aşagıdakilerden hangisi teslim kapsamında degildir?

A) Bir mal üzerindeki tasaruf hakkının devredilmesi
B) Malın nakliyeciye teslimi
C) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlar
D) Malın üretimi
E) Trampa
Yanıt: D

22) Katma deger vergisi kanununa göre aşagıdakilerden hangisi katma deger vergisinin mükelleflerinden biri degildir?

A) Müşterek bahis düzenleyenler
B) Mal satın alanlar
C) Hizmet yapanlar
D) Mal ithal edenler
E) Mal satanlar
Yanıt: B

23) Türkiye de ölüme baglı olaylarda aşagıdaki vergilerden hangisi alınır?

A) Gelir vergisi
B) Tereke vergisi
C) Veraset vergisi
D) Katma deger vergisi
E) İvazsız intikal vergisi
Yanıt: C

24) Ölenin saglıgında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takip edilmekte olan alacak ve borçlarına ait vergilerin tecil süresi kaç yılı aşamaz?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 9
E) 10
Yanıt: E

25. Veraset ve intikal vergisinde menkul malların degerleme ölçüsü aşagıdakilerden hangisidir?

A) Maliyet bedeli
B) Takdir komisyonunca belirlenen deger
C) Emsal bedeli
D) Rayiç bedel
E) Kayıtlı deger
Yanıt: D

26. Aşagıdaki taşıtlardan hangisi vergiye tabidir?

A) Diplomatların araçları
B) Kurumlara ait taşıtlar
C) Kamuya ait taşıtlar
D)Tasarruf mevduatı sigorta fonuna intikal eden taşıtlar
E) Malullerin kullandıgı taşıtlar
Yanıt: B

27. Aşagıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisi hesaplanırken dikkate alınmaz?

A) Kalkış agırlıgı
B) Motor gücü
C) Taşıtın degeri
D) Yaşı
E) Oturma yeri
Yanıt: C

28. Paylı mulkiyet esasında hissedarlar emlak vergisinin ne kadarının ödenmesinden sorumludur?

A) Hisselerine düşen tutardan
B) Verginin tamamından
C) Verginin yarısından
D) Verginin % 25 inden
E) Verginin % 10 undan
Yanıt: A

29. Emlak vergisi her yıl aşagıdaki aylardan hangilerinde tarh olunur?

A) ocak-şubat
B) Şubat-mart
C) Mart-Nisan
D) Nisan-Mayıs
E) Mart-Nisan-Mayıs
Yanıt: A

30. Emlak vergisi aşagıdakilerden hangisi tarafından tahsil edilir?

A) Vergi dairesi
B) Vilayet
C) Mal müdürlügü
D) İl özel idareler
E) Belediyeler
Yanıt: E

işletme 3.sınıf 2008 final soruları ve cevapları orjinal pdf

Posted in 3.sınıf vize soruları tarafından xpass Eylül 3, 2008
Tags:

işletme 3.sınıf 2008 final soruları ve cevapları orjinal pdf

http://rapidshare.com/files/119540432/i_letme_3.rar
http://rapidshare.com/files/119576448/cumartesi.rar