Açıköğretim


Genel Muhasebe ara Deneme Sinavi

Posted in 1.sınıf vize soruları tarafından xpass Eylül 4, 2008
Tags:
Genel Muhasebe ara Deneme Sinavi (ünite 1-3 )

1-) Mali tabloların düzenlenmesi hangi muhasebe işlevi kapsamında yer alır?
A) Kaydetme
B) Sınıflandırma
C) Özetleme
D) Düzenleme
E) Analiz ve yorum

——————————————————————————–
2-) Mali nitelikteki işlemleri – girdi-süreçleme-çıktı ve karar vericiler şeklindeki sıralama aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Mali tablolar
B) Muhasebe bilgi akışı
C) Bilanço
D) Gelir tablosu
E) İşletme

——————————————————————————–
3-) Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolü sağlayan, başarıyı değerleyen ve elde edilen bilgilerle planlama yapan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şirketler Muhasebesi
B) Genel Muhasebe
C) Banka Sigorta Muhasebesi
D) Maliyet Muhasebesi
E) Finansal Muhasebe

——————————————————————————–
4-) İşletmelerin kârları üzerinden vergi alan muhasebe bilgi kullanıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet
B) Yöneticiler
C) Ortaklar
D) Borç Verenler
E) İşletmede Çalışanlar

——————————————————————————–
5-) İşletme faaliyetlerinden dolayı varlıklarda meydana gelen azalışlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Hasılat
B) Sermaye
C) Kâr
D) Kaynak
E) Zarar

——————————————————————————–
6-) İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler hangisidir?
A) Borçlanma
B) Finansman
C) Pazarlama
D) Üretim
E) Denetim

——————————————————————————–
7-) Aşağıdakilerden hangisi bir muhasebe mesleğidir?
A) İşletmenin yöneticisi
B) İşletmenin ortakları
C) Serbest muhasebeci
D) Serbest pazarlamacı
E) Yemin eden avukatlar

——————————————————————————–
😎 Çok sayıdaki işlemin belirli sınıf ve gruplara göre düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Sınıflandırma
B) Kaydetme
C) Özetleme
D) Kayıt tutma
E) Analiz ve yorum

——————————————————————————–
9-) Aşağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin görev alanına girmez?
A) Defter tutmak
B) Vergi beyannamesini tasdik etmek
C) Denetim yapmak
D) Mali tabloları tasdik etmek
E) Muhasebe sistemleri kurmak

——————————————————————————–
10-) Muhasebeye toplumun tamamını ilgilendirdiği için verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmenin Beyni
B) İşletmenin Dili
C) İşletmenin Yönetimi
D) İşletmenin Kontrolü
E) İşletmenin Pazarlaması

——————————————————————————–
11-) İşletmenin mali yapısını, faaliyet sonucunu, bu sonucun oluşumunu ve genelde bu bilgilere dayalı diğer bazı amaçları karşılayacak bilgileri içeren özetlere ne denir?
A) Muhasebe
B) Mali Tablolar
C) Bilanço
D) Gelir Tablosu
E) Kâr Dağıtım Tablosu

——————————————————————————–
12-) Muhasebede ölçme, kontrol, planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki sürelere ne denir?
A) Döngü
B) Üç ay
C) Dönem
D) Altı ay
E) Dokuz ay

——————————————————————————–
13-) Bilançoya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Belli bir tarihteki mali durumu gösteren tablodur.
B) Varlıkların ve kaynakların dağılımını ve büyüklüğünü gösteren tablodur.
C) Aktif toplamı, pasif toplama eşit olan tablodur.
D) Sol tarafına pasif, sağ tarafına aktif denilen tablodur.
E) Gelir ve gider hesaplarının yer almadığı tablodur.

——————————————————————————–
14-) Aşağıdakilerden hangisi varlıklarda ve kaynaklarda aynı oranda artış sağlar?
A) Peşin mal alışı
B) Peşin mal satışı
C) Borç ödenmesi
D) İşletmeye borçlu olan şahsın ortak alınması
E) Kârlı mal satışı

——————————————————————————–
15-) İşletmenin belli bir tarihteki varlık ve kaynak dağılımını ve büyüklüğünü gösteren tablo hangisidir?
A) Gelir Tablosu
B) Bilanço
C) Mizan
D) Kâr-Zarar Tablosu
E) Kâr Dağıtım Tablosu

——————————————————————————–
16-) Sayın Mehmet Ali ORAL’ın sahip olduğu değerler şöyledir. Nakit 200.000.000 lira. banka mevduatı 600.000.000 lira taşıtı 10.000.000.000 lira, demirbaşları 5.000.000.000 lira,borçları 8.000.000.000 liradır. M. Ali Oral bunlardan nakitin yarısını, mevduatın 400.000.000 lirasını, taşıtını ve borçlarını yeni kuracağı ORAL Tekstil’e tahsis etmiştir. Yeni kurulan işletmenin öz sermayesi kaç liradır?
A) 2.500.000.000
B) 10.600.000.000
C) 8.000.000.000
D) 15.800.000.000
E) 7.500.000.000

——————————————————————————–
17-) Gelirler ile giderler arasındaki olumlu fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kâr
B) Zarar
C) Sermaye
D) Varlıklar
E) Borçlar

——————————————————————————–
18-) Aşağıdakilerden hangisi bir pasif hesaptır?
A) Kasa Hs.
B) Bankalar Hs.
C) Borç Snt. Hs.
D) Gider Hs.
E) Demirbaşlar Hs.

——————————————————————————–
19-) İşletmenin sahip olduğu bilgiler şöyledir
Dönem Başı Varlıklar : 200.000.000 lira
Dönem Sonu Varlıklar : 350.000.000 lira
Dönem Başı Borçlar : 120.000.000 lira
Dönem Sonu Borçlar : 250.000.000 lira
buna göre kâr/zarar kaç liradır?
A) 20.000.000 lira zarar
B) 50.000.000 lira kâr
C) 40.000.000 lira zarar
D) 80.000.000 lira kâr
E) 20.000.000 lira kâr

——————————————————————————–
20-) Kâr aşağıda belirtilen etkilerden hangisine neden olur?
A) Borçları arttırır.
B) Öz kaynakları azaltır.
C) Varlıkları arttırır.
D) Borçları azaltır.
E) Varlıkları azaltır.

——————————————————————————–
21-) Hesabın borç toplamının alacak toplamından fazla olması neyi ifade eder?
A) Hesabın kapalı olmasını
B) Hesabın yeni açıldığını
C) Hesabın alacak kalanı verdiğini
D) Hesabın borç kalanı verdiğini
E) Hesabın pasif karakterli olduğunu

——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi aktif bir hesaptır?
A) Satıcılar Hs.
B) Borç Snt. Hs.
C) Gider Hs.
D) Alacak Snt. Hs.
E) Sermaye Hs.

——————————————————————————–
23-) Hesabın borcuna ya da alacağına ilk kez bir tutarın yazılması aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Hesap açmak
B) Hesabı borçlandırmak
C) Hesap kapatmak
D) Hesabı alacaklandırmak
E) Hesabın kalan vermesini sağlamak

——————————————————————————–
24-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi pasif hesaplar için yanlıştır?
A) Kaynakların izlendiği hesaplardır.
B) Artışlar hesabın alacağına kaydedilir.
C) Kalan verdiğinde borç kalanı verir.
D) Azalışlar hesabın borcuna kaydedilir.
E) Sermaye ve borçların izlendiği hesaplardır.

——————————————————————————–
25-) Aşağıdakilerden hangisi öz sermayede artış yaratan hesaplardandır?
A) Kasa Hs.
B) Gelir Hs.
C) Tic. Mal. Hs.
D) Borç Snt. Hs.
E) Satıcılar Hs.

——————————————————————————–
26-) Dönem sonunda hesap kalanlarından hangi tablo elde edilir?
A) Bilanço
B) Kâr dağıtım tablosu
C) Gelir tablosu
D) Fon akım tablosu
E) Zarar dağıtım tablosu

——————————————————————————–
27-) Aşağıdakilerden hangisi ayrıntıların izlendiği bir hesaptır?
A) Bankalar Hs.
B) Müşteri Ahmet Hs.
C) Tic. Mal Hs.
D) Alıcılar Hs.
E) Banka Krd. Hs.

——————————————————————————–
28-) Gelirler gerçekleştikçe alacaklandırılan ve dönem sonunda Kâr/Zarar Hesabının alacak tarafına devredilerek kapatılan hesaplara ne denir?
A) Gider hesapları
B) Gelir hesapları
C) Aktif hesaplar
D) Pasif hesaplar
E) Borç hesapları

——————————————————————————–
29-) En fazla bir yıl içinde paraya dönüştürülmesi veya kullanılacağı düşünülen varlıklara ait hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
B) Duran Varlıklar
C) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
D) Dönen Varlıklar
E) Özkaynaklar

——————————————————————————–
30-) Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesaplar hangisidir?
A) Asli hesaplar
B) Geçici hesaplar
C) Nazım hesaplar
D) Ana hesaplar
E) Yardımcı hesaplar

1-) C
2-) B
3-) D
4-) A
5-) E
6-) B
7-) C
😎 A
9-) A
10-) B
11-) B
12-) C
13-) D
14-) E
15-) B
16-) A
17-) A
18-) C
19-) E
20-) C
21-) D
22-) D
23-) A
24-) C
25-) B
26-) A
27-) B
28-) B
29-) D
30-) C

—-

Reklamlar

2008 Aöf Vize – Genel İşletme

Posted in 1.sınıf vize soruları tarafından xpass Eylül 3, 2008
Tags:

Not: Sorular Alıntıdır.Resmi soru ve cevaplar değildir…

insan kaynaklarının ana konusu=emek

bi işletmede yılda %12 oranında personel değişimi olduğunu ve bunla ilgili yapılabilecek en doğru yorumu sormuslardı cevap=100kişiden 12si cesitli nedenlerle işten ayrılmış yerine yeni personeller alınmıştır

işe alıstırma sırasında hangisi yapılmaz diye bi soru vardı cvp=referans kontrolü

baska bi sorunu cvbı da=kontrol listesi yöntemiydi

işletmenin kurulusundaki temel düşünce=kar elde etmek

cvp=ar-ge

cvp=yapılabilirlik projesi

cvp=pazara yakınlık

verimlılıgı sormuşlardı.cvp:çıktı/girdi

cvp:Geriye dogru dikey büyüme

cvp: Promosyon kampanyası yapmak

cvp: Biçimsel olmayan yapı

cvp: Etik

cvp: Yönetim,

cvp: Siyaset bilimi

cvp: Kavramsal yetenek, cevaplanlama

cvp: Güdüleme,

cvp: İşi başarma

2008 Vize – hukuk

Posted in 1.sınıf vize soruları tarafından xpass Eylül 3, 2008
Tags:

Not: Sorular Alıntıdır.Resmi soru ve cevaplar değildir…

Arkadaşlar Ben Bulduklarımı ekliyorum ama ben hepsine yetişemiyorum LÜTFEN sizlerde hatırladıklarınızı ekleyiniz.

Unutmayınız Bilgi Paylaştıkça Çoğalır……

1.)aylin nin halısını mehmet çalmış ve 10.000 ytl ye yasemine satmıştır bu durumda ne olur ?

cevap yazmıyorum çünkü emin değilim

2.) hangisi ceza değildi diye bir soru vardı

a.) hapis a.) ağır hapis c.) mühebbet hapis d.) cebri icra E.) hatırlamıyorum biggrin

3.)bi soru vardı ali ahmet ağır hakaret etmiştir hangi hukuk kuralına girer diye bir soruydu sanırım

4 – koparatifler en az kaç kişi kurulur diye soru varı ?

cvp 7 olması lazım

5 – sigorta ettienin sigortalıya ödediği bedele nedir diye soru vardı?

cvp sigorta primi

6 – dernek kurma özgürlüğü hangi haklardandır?KİŞİSEL HAKLAR

7 – sigorta ettirenin sigortacıyo ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne denir?SİGORTA PRİMİ

8 – deniz yoluyla eşya taşımak üzeri yapılan sözleşmeye ne denir?NAVLUN SÖZLEŞMESİ

9 – mirasçıya miras ne zaman geçr die bi soru vardı
cvb:ölüm anında

10 – devredilemeyen haklar die bi soru vardı
cvb:mülküyet hakkı

11 – kocanın karısının rızası olmadan hangisi yapabilir tipinde bi soru vardı
cvb:aile kooparatifi olmayan bi şık vardı o olması lazm

12 – ayrım yapamayan bi kişi evlenirse bu nasıl bi yaptırıma tabidir die bi soru vardı
cvb:mutlak butlan

13 – hangisi kamu hallarından deildir die bi soru vardı
cvb:borçlar hukuku

14 – örf ve adetin unsurları sorulmuştu
cvb:maddi-manevi-hukuki

15 – hangisi huukun gerekliliğini gösterir gibi bi soru vardı
cvb:birinin evine izinsiz girme gibi b,i şık vardı o

16 – biri çanta çalmış dierine vermiş falan gibi soru vardı
cvb:hiçbir şekilde mülküyeti kazanamaz gibi şık vardı o

17 – sosyal devlet ilkesi vardı
cvb hatırlayamadım

2008 Vize – Davranış Bilimler

Posted in 1.sınıf vize soruları tarafından xpass Eylül 3, 2008
Tags:

Not: Sorular alıntıdır.Resmi soru ve cevaplar değildir.Sizde aklınıza gelen soruları paylaşabilirsiniz…

1 – Sosyal darvinist kimdi diye bir soru vardı.

Cevap: Spencer.

2 – Ziya Gökalp kimden etkilenmişti diye bir soru.

cevap :durkheim

3 – Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan,bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan,iç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir.

cevap:kuram

4 – silahsızlanma ve barış yanlısı bir toplumda silahla işlenen suçların oranı yüksek ise bu iki durum kültürle ilgili kavramlardan hangisidir:

cevap:ideal kültür-gerçek kültür

5 – hangisi grup olma özellği taşır?

cevap: proje geliştirme ekibi çalışanları

6 – hangisi değer değildir diye bir soru vardı, şıklardan bazıları anayasa hukuku, romantizm ve tek eşle evlilik, eğitim idi. ama diğerlerini hatırlamıyorum.

7 – araştırmacının uyması gereken kurallar sorusu vardı.

ben bilim adamlarına sunmak şıkkını işaretledim.

8 – köy envanterleri ve hane halkı anketleri sorusu vardı.

cvp: sistematik gözlem

9 – grup içinden evlilik?

cvp: endogami

10- hangisi boşanma nedenlerinden değildir?

11 – kadının ezilmişliği ile ilgili soruda sosyalist feminizmi işaretledim.

12 – Fakirlik kültürü – Lewis

13 – aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmada etkili kurumlardan değildir

Aile kurumu

arkadaş grupları

kitle iletişim araçları

eğitim durumu

14 -herkese danışarak karar veren lider? demokratik

15 -hangisi ikincil grup değildir? anne-çocuk

16 – cooley’e göre benlik nezaman başlar?

cevap:çocukluk döneminde

17 – a.h. boşanma sebebi olamaz?

cevap: erken evlenme

18 – insan toplumları ile diğer organizmaları karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri saptayan ve görüşleri darwin’e benzediği için sosyal darwinizm olarak adlandırılan düşünür kimdir

cevap:spenser

19 -ana baba çocuk evlenmiş erkek çocuk ve ailesi nasıl aile tipidir

cevap:birleşik aile

20 – aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statüdür

cevap:anne olmak

21 – bilimsel çalışmada olması gereken özel.biri deildir?

cevap:öznellik

22 – cooley’e göre benlik nezaman başlar?

cevap:çocukluk döneminde

işletme 1.sınıf 2008 final soru ve cevapları orjinal pdf

Posted in 1.sınıf vize soruları tarafından xpass Eylül 3, 2008
Tags:

işletme 1.sınıf 2008 final soru ve cevapları orjinal pdf

http://rapidshare.com/files/119822301/i_letme1_fnl2008.rar